EkoKATE PAlvelut

TARJOTTAVAT PALVELUMME

TIILIKATON PINNOITUS JA MAALAUS

Kun tii­li menet­tää alku­pe­räi­sen suo­ja­pin­nan, se alkaa sam­ma­loi­tua ja rapau­tua. Rapau­tu­mi­sen takia tii­li alkaa ime­mään itseen­sä kos­teut­ta. Tämä lisää kat­teen pai­noa ja rasit­taa raken­tei­ta. Läm­pö­ti­lan vaih­te­lut aiheut­ta­vat puo­les­taan rik­koon­tu­mi­sia kos­tu­nees­sa tiilessä.

PELTIKATON PINNOITUS JA MAALAUS

Pel­ti­kat­to on herk­kä kol­huil­le, ja esi­mer­kik­si varo­ma­ton lumen­pu­do­tus voi aiheut­taa vau­rioi­ta kat­teel­le. Kun pel­ti menet­tää suo­ja­kal­von, se alkaa ruos­tua ja ruos­tu­mi­nen aiheut­taa lopul­ta kat­to­pin­taan vuo­ta­van reiän. 

TIILIKATON PESU

Katon vuo­sit­tai­nen puh­dis­tus eri­lai­sis­ta kas­vus­tois­ta ja noin 5–10 vuo­den välein teh­tä­vä pin­nan huol­to­kä­sit­te­ly takaa­vat, että tii­li­ka­te kes­tää sil­le suun­ni­tel­lun käyt­töiän. Tii­li­ka­ton käsit­te­ly piden­tää oleel­li­ses­ti kat­teen elinkaarta.

RUISKUKUMI

Ruis­ku­ku­mi on uusi tapa vede­ne­ris­tää ja pin­noit­taa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, aikaa ja rahaa sääs­täen. Maa­il­mal­la jo pit­kään käy­tet­ty ammat­ti­lais­tuo­te sopii kaik­kiin koh­tei­siin, jois­sa tar­vi­taan veden­pi­tä­vää ja kes­tä­vää pin­taa. Tes­tat­tu tuo­te on ser­ti­fioi­tu Suo­men vaa­ti­viin oloi­hin, mm. sen pak­ka­sen­kes­tä­vyys on mark­ki­noi­den kovin­ta luokkaa.

PELTIKATON PESU

Pel­ti­kat­tei­den pin­nas­sa ole­vat sink­ki- ja maa­li­ker­rok­set kulu­vat ajan mit­taan pois. Tämä joh­taa pel­lin ruos­tu­mi­seen ja katon elin­kaa­ren lyhe­ne­mi­seen. Ruos­tu­mi­nen aiheut­taa epä­siis­tin ulko­näön lisäk­si tii­vey­den pet­tä­mis­tä pel­ti­sau­moi­hin, tait­tei­siin ja liitoskohtiin.

Olisiko aika huoltaa talosi katto?

Ota yhteyt­tä, niin teh­dään kun­to­kar­toi­tus ja suun­ni­tel­laan juu­ri sinun katol­le­si par­hai­ten sovel­tu­va käsittely.