Ekologista kattojen korjausta ja kunnossapitoa

Vesikattojen korjausta ja kunnossapitoa Oulun alueella

Eko­ka­te Oy on vuon­na 2018 perus­tet­tu vesi­kat­to­jen kor­jauk­siin ja kun­nos­sa­pi­toon eri­kois­tu­nut yri­tys. Pal­ve­lem­me kiin­teis­tö- ja asun­to-osa­keyh­tiöi­tä, raken­nus­liik­kei­tä, jul­ki­sia lai­tok­sia ja yksi­tyi­siä kiin­teis­tö­jen omistajia.

Yri­tyk­sem­me koti­paik­ka­kun­ta on Oulu, mut­ta toi­mim­me laa­jal­ti ympä­ri Suomea.

Pal­ve­lum­me teh­dään ammat­ti­tai­toi­ses­ti yli 20 vuo­den koke­muk­sel­la mää­räyk­sien ja stan­dar­dien mukaisesti. 

Yhteis­työs­sä: Oulun Kat­to­pal­ve­lu Oy 

 

Katon elinkaaren pidentäminen

Suo­men vaih­te­le­vat ilmas­to-olo­suh­teet aset­ta­vat kat­to­pin­noit­teil­le eri­tyi­sen kovat vaa­ti­muk­set. Kat­to­pin­noit­teil­la tulee olla hyvä mekaa­ni­sen kulu­tuk­sen kes­tä­vyys, jous­ta­vuuso­mi­nai­suu­det ja tii­vey­so­mi­nai­suu­det. Näi­den pin­noi­teo­mi­nai­suuk­sien pitää säi­lyä niin aurin­gon vai­ku­tuk­sen kuin pure­vien pak­kas­ten­kin vai­ku­tuk­sen alaisuudessa.

Katon pin­noi­tus on usein jär­ke­väm­pi vaih­toeh­to kuin koko katon uusi­mi­nen, mikä­li kat­to­ra­ken­teet ovat kun­nos­sa eikä niis­sä ole kos­teus­vau­rioi­ta. Pin­noi­tus antaa katol­le lisää eli­ni­kää kym­me­niä vuo­sia ja tuo huo­mat­ta­via kus­tan­nus­sääs­tö­jä kiinteistölle.

Pin­noi­tuk­sil­la ja huol­loil­la mini­moi­daan ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set ja mak­si­moi­daan kus­tan­nus­te­hok­kaat lop­pu­tu­lok­set asiakkaillemme.

Ympäristöystävällisyys

Eko­ka­te Oy:n peri­aat­tee­na on pal­vel­la asiak­kai­ta ammat­ti­tai­dol­la ja laa­duk­kaas­ti ympä­ris­töä tar­peet­to­mas­ti kuor­mit­ta­mat­ta. Kat­som­me, että laa­tu ja ympä­ris­tön­suo­je­lu täy­den­tä­vät toi­min­nas­sa toi­si­aan. Käy­täm­me mah­dol­li­sim­man vähän luon­toa kuor­mit­ta­via toi­min­ta­ta­po­ja ja mate­ri­aa­le­ja. Ympä­ris­tö­asioi­den vas­tuul­li­nen hoi­to on oleel­li­nen osa arvo­jam­me, joi­hin on sitou­tu­nut koko

Eko­ka­te Oy:n hen­ki­lö­kun­ta sekä käyt­tä­mäm­me tuot­tei­den val­mis­ta­jat. Ympä­ris­tö­asioi­den toteu­tu­mis­ta ja jat­ku­vaa paran­ta­mis­ta ohjaa­vat lait, mää­räyk­set ja ase­tuk­set sekä asiak­kai­den vaa­ti­muk­set. Kiin­ni­täm­me eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta jät­teen mää­rään vähen­tä­mi­seen kat­to­jen korjausrakentamisessa.

Pit­kä­ai­kai­sia tavoit­tei­tam­me ovat ener­gia- ja mate­ri­aa­li­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen, seka­jät­teen mää­rän pie­nen­tä­mi­nen sekä pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen. Mate­ri­aa­li­han­kin­nois­sam­me suo­sim­me ympä­ris­tö­tie­toi­sia toi­mit­ta­jia sekä ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä ja kier­rä­tet­tä­viä materiaaleja.

Ympäristöystävällisyys

Eko­ka­te Oy:n peri­aat­tee­na on pal­vel­la asiak­kai­ta ammat­ti­tai­dol­la ja laa­duk­kaas­ti ympä­ris­töä tar­peet­to­mas­ti kuor­mit­ta­mat­ta. Kat­som­me, että laa­tu ja ympä­ris­tön­suo­je­lu täy­den­tä­vät toi­min­nas­sa toi­si­aan. Käy­täm­me mah­dol­li­sim­man vähän luon­toa kuor­mit­ta­via toi­min­ta­ta­po­ja ja mate­ri­aa­le­ja. Ympä­ris­tö­asioi­den vas­tuul­li­nen hoi­to on oleel­li­nen osa arvo­jam­me, joi­hin on sitou­tu­nut koko Eko­ka­te Oy:n hen­ki­lö­kun­ta sekä käyt­tä­mäm­me tuot­tei­den val­mis­ta­jat. Ympä­ris­tö­asioi­den toteu­tu­mis­ta ja jat­ku­vaa paran­ta­mis­ta ohjaa­vat lait, mää­räyk­set ja ase­tuk­set sekä asiak­kai­den vaa­ti­muk­set. Kiin­ni­täm­me eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta jät­teen mää­rään vähen­tä­mi­seen kat­to­jen korjausrakentamisessa.

Pit­kä­ai­kai­sia tavoit­tei­tam­me ovat ener­gia- ja mate­ri­aa­li­te­hok­kuu­den paran­ta­mi­nen, seka­jät­teen mää­rän pie­nen­tä­mi­nen sekä pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen. Mate­ri­aa­li­han­kin­nois­sam­me suo­sim­me ympä­ris­tö­tie­toi­sia toi­mit­ta­jia sekä ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä ja kier­rä­tet­tä­viä materiaaleja.

Tutus­tu ympä­ris­töys­tä­väl­li­siin palveluihimme! 

Laatu

Eko­ka­te Oy:n toi­min­nan tavoit­tee­na on tar­jo­ta asiak­kail­leen sel­lai­sia pal­ve­lu­ja, jot­ka tyy­dyt­tä­vät asiak­kai­den tar­peetm kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja eko­lo­gi­ses­ti ympä­ris­tön tule­vai­suut­ta aja­tel­len. Laa­dun kehit­tä­mi­sen perus­tee­na on toi­min­nan tehos­ta­mi­nen, laa­dun koros­ta­mi­nen, asia­kas­kes­kei­syys, jat­ku­va kehi­tys­toi­min­ta sekä osaa­va ja moti­voi­tu­nut henkilöstö.

Eko­ka­te Oy:n yri­tyk­sen toi­min­taa var­ten laa­dit­tu laa­tu­kir­ja. Käy­tös­säm­me on moni­puo­li­nen raken­nusa­lan RT-tie­to­pal­ve­lu ja työ­maa­päi­vä­kir­jat, jota käy­täm­me omaa laa­dun­tark­kai­lua varten.

Laatua ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti 

Eko­ka­te Oy:n toi­min­nan tavoit­tee­na on tar­jo­ta asiak­kail­leen sel­lai­sia pal­ve­lu­ja, jot­ka tyy­dyt­tä­vät asiak­kai­den tar­peet kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja eko­lo­gi­ses­ti ympä­ris­tön tule­vai­suut­ta aja­tel­len. Laa­dun kehit­tä­mi­sen perus­tee­na on toi­min­nan tehos­ta­mi­nen, laa­dun koros­ta­mi­nen, asia­kas­kes­kei­syys, jat­ku­va kehi­tys­toi­min­ta sekä osaa­va ja moti­voi­tu­nut henkilöstö.

Eko­ka­te Oy:n yri­tyk­sen toi­min­taa var­ten laa­dit­tu laa­tu­kir­ja. Käy­tös­säm­me on moni­puo­li­nen raken­nusa­lan RT-tie­to­pal­ve­lu ja työ­maa­päi­vä­kir­jat, jota käy­täm­me omaa laa­dun­tark­kai­lua varten.