TIIVISTYKSET

Kattojen tiivistykset

Katon tär­kein omi­nai­suus on sen tii­veys. Iän myö­tä katon vuo­to­ris­kit kas­va­vat, mut­ta ris­ke­jä voi ilme­tä jo katon elin­kaa­ren alku­vai­hees­sa­kin.  Vuo­to­ris­ki­koh­tia ovat esi­mer­kik­si läpi­vien­nit ja eri lii­tos­koh­dat. Nämä alu­eet tulee tar­kas­taa ja huol­taa sään­nöl­li­ses­ti, sil­lä eri mate­ri­aa­lien läm­pö­laa­je­ne­mi­nen ja UV-sätei­ly rasit­ta­vat tii­vis­tyk­siä ja kattomateriaaleja.

Tii­vis­täm­me kat­to­ja sään­nöl­li­ses­ti eri elin­kaa­ren omaa­vil­la tii­vis­tys­mas­soil­la (Ela­proof, Enko­pur, Arc­tic Seal ja muut tii­vis­ty­sai­neet), pel­ti­se­pän työ­nä ja bitumihuovalla.

Erin­omai­nen vaih­toeh­to kaik­kiin kat­to­ma­te­ri­aa­lei­hin ja eri­lai­siin lii­tok­siin on nes­te­mäi­nen, pit­käi­käi­nen ja kui­tu­kan­kaal­la vah­vis­tet­tu Enko­pur-tii­vis­tys­mas­sa. Meil­lä Enko­pur-asen­nuk­sia teke­vät kou­lu­te­tut ja ser­ti­fioi­dut asentajat.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyt­tä ja kysy lisää!