Tiilikaton pinnoitus ja maalaus

Tiilikaton pinnoitus ja maalaus

Tii­li­kat­to on kes­tä­vä ja hyvä kate­ma­te­ri­aa­li, mut­ta vaa­tii sään­nöl­lis­tä huol­toaKun tii­li menet­tää alku­pe­räi­sen suo­ja­pin­nan, se alkaa sam­ma­loi­tua ja rapau­tua. Rapau­tu­mi­sen takia tii­li alkaa ime­mään itseen­sä kosteutta.

Tämä lisää kat­teen pai­noa ja rasit­taa raken­tei­ta. Läm­pö­ti­lan vaih­te­lut aiheut­ta­vat puo­les­taan rik­koon­tu­mi­sia kos­tu­nees­sa tiilessä.

Tii­li­ka­ton pin­noi­tus­kä­sit­te­lyl­lä katon pin­ta palau­te­taan alku­pe­räi­seen kun­toon­sa. Oikeaop­pi­ses­ti pin­noi­tet­tu tii­li hyl­kii vet­tä ja likaa. Pin­noi­tus­työ alkaa aina katon raken­teen kun­to­tar­kas­tuk­sel­la, jon­ka suo­rit­ta­vat kou­lu­te­tut ja koke­neet ammat­ti­lai­sem­me. Rik­kou­tu­neet tii­let, vuo­ta­vat läpi­vien­nit ja reven­neet alus­kat­teet kor­ja­taan ennen var­si­nais­ta puh­dis­tus­kä­sit­te­lyä. Pin­noit­ta­mil­lem­me katoil­le lupaam­me 5 vuo­den takuun.

Pinnoituspaketti koostuu neljästä päävaiheesta:

Kat­to­ra­ken­teen kun­to­tar­kas­tus ja mah­dol­li­set korjaukset

Kor­kea­pai­ne­pe­su

Katon sam­ma­leen esto­kä­sit­te­ly eko­lo­gi­sel­la ja myr­kyt­tö­mäl­lä BioComb-liu­ok­sel­la (bio­ha­joa­va)

Pin­noit­teen ruis­ku­tus (Iso­nit: vesi­liu­koi­nen, mata­la VOC-pitoisuus)

Pinnoituksen edut

  • Antaa täy­del­li­sen vedeneristyksen
  • Likaa ja ilman­saas­tei­ta hyl­ki­vä pinta
  • Suo­jaa sammaloitumiselta
  • Suo­jaa pakkasrapautumiselta
  • Suo­jaa UV-säteilyltä
  • Antaa kau­niin pin­nan katolle
  • Lisää tii­li­ka­ton elin­kaar­ta huomattavasti
  • Nopea ja edullinen
  • Katon ulko­nä­kö ja omi­nai­suu­det vähin­tään uut­ta vastaavat
  • Yli puo­let ura­kas­ta kotitalousvähennyskelpoista

Tii­li­ka­ton pin­noi­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vät mate­ri­aa­lit on val­mis­tet­tu teh­taas­sa, joka on ser­ti­fioi­tu ISO 14001- (ympä­ris­tö­asioi­den hal­lin­taa käsit­te­le­vä kan­sain­vä­li­nen stan­dar­di­sar­jan pääs­tan­dar­di) ja ISO 9001 (laa­dun­var­mis­tus) -stan­dar­dien mukaisesti.

Olisiko aika huoltaa talosi tiilikatto?

Ota yhteyt­tä ja teh­dään kun­to­tar­kas­tus ja suun­ni­tel­laan katol­le­si par­hai­ten sovel­tu­va käsittely!