RUISKUKUMI

 

 

Tehokasta ja luontoa säästävää korjausta

Nopeimmin valmista pintaa

Ruis­ku­ku­mi on uusi tapa vede­ne­ris­tää ja pin­noit­taa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti, aikaa ja rahaa sääs­täen. Maa­il­mal­la jo pit­kään käy­tet­ty ammat­ti­lais­tuo­te sopii kaik­kiin koh­tei­siin, jois­sa tar­vi­taan veden­pi­tä­vää ja kes­tä­vää pin­taa. Tes­tat­tu tuo­te on ser­ti­fioi­tu Suo­men vaa­ti­viin oloi­hin, mm. sen pak­ka­sen­kes­tä­vyys on mark­ki­noi­den kovin­ta luokkaa.

Tuot­teen ansiois­ta vede­ne­ris­tys ja pin­noi­tus työs­ken­nel­lään vähem­mäl­lä työ­vai­heil­la ja lop­pu­tu­los on sau­ma­ton! Ruis­ku­ku­min työs­tä­mi­nen on erit­täin yksin­ker­tais­ta, tuli­töi­tä ei tar­vi­ta ja monia työ­vai­hei­ta jää koko­naan pois. Ker­ral­la sau­ma­ton, yhte­näi­nen pin­ta. Perin­tei­siin mene­tel­miin, kuten bitu­miin ver­rat­tu­na, pin­noit­teen asen­nus nopeu­tuu monis­sa koh­teis­sa jopa 70 prosenttia!

  Yhteistyössä:

 

Laajassa tuotevalikoimassa ratkaisut erilaisiin käyttötarkoituksiin

Below­Gra­de: Suo­jaa kai­ken beto­nin, kiven, muu­rauk­sen ja läm­pö­eris­te­tyn harkon. 

Spray­Gra­de: Suo­jaa kai­ken­lai­sia kat­to­ra­ken­tei­ta kuten aal­to­pel­tiä, poly­ure­taa­nia, polys­ty­ree­niä, asbes­ti­le­vy­jä, vane­ria ja bitumia.

MineCoat: Suo­jaa kai­ken­lai­sia metal­li­pin­to­ja kuten sink­kiä, sin­ki­tet­tyä teräs­tä ja alumiinia 

Paras ratkaisu ammattilaisille

Ruis­ku­ku­mi tar­jo­aa vali­koi­man inno­va­tii­vi­sia pin­noit­tei­ta, jot­ka tor­ju­vat vau­rioi­ta vedel­tä, UV-sätei­lyä ja hai­tal­li­sil­ta kemi­kaa­leil­ta. Tuo­te on myr­ky­tön - tur­val­li­nen ihmi­sil­le ja ympäristölle.

Lisä­tie­to­ja:

HEIK­KI VÄY­RY­NEN
puh. 0458851883
heikki@oulunkattopalvelu.fi

KARI LII­KO­NEN
puh. 0406586110
kari.liikonen@ruiskukumi.fi

Testattu ja sertifioitu tuote

  • S- ja B-sar­jas­sa maa­han­tuo­jan takuu 15 vuot­ta, A- ja T-sar­jas­sa 5 vuotta
  • Täy­sin vesi­tii­vis, toi­mii kor­roo­sio­ta vastaan
  • Tar­vit­taes­sa myös kaasutiivis
  • VOC- ja myrkkyvapaa
  • Tuli­töi­tä ei tarvita
  • Asen­nus jopa -10°C asti
  • Kes­tää suu­ria läm­pö­ti­la­vaih­te­lui­ta -40°C +160°C
  • Veden­pai­neen kes­tä­vä (pos. 4,5 baria, neg. 2 baria)
  • Vah­va, sau­ma­ton ja täy­sin pin­taan liimautuva
  • Vii­meis­te­ly RAL-väri­kar­tan väreillä

Käyttökohteita:

Vedeneristys ruiskukumilla kohteellesi?

Ota yhteyt­tä ja teh­dään kun­to­tar­kas­tus ja suun­ni­tel­laan katol­le­si par­hai­ten sovel­tu­va käsittely!