Peltikaton pinnoitus ja maalaus

Peltikaton pinnoitus ja maalaus

Pel­ti­kat­to­jen vau­riot joh­tu­vat ylei­sim­min vää­rin teh­dys­tä asen­nuk­ses­ta tai huol­lon lai­min­lyön­nis­tä. Yksi ylei­sim­mis­tä ongel­mis­ta on ruos­tu­mi­nen, jon­ka voi­si estää huoltomaalauksella.

Pel­ti­kat­to on herk­kä kol­huil­le, ja esi­mer­kik­si varo­ma­ton lumen­pu­do­tus voi aiheut­taa vau­rioi­ta kat­teel­le. Kun pel­ti menet­tää suo­ja­kal­von, se alkaa ruos­tua ja ruos­tu­mi­nen aiheut­taa lopul­ta kat­to­pin­taan vuo­ta­van reiän. Huol­to­maa­laus tai pin­noi­tus tuli­si aina teh­dä ennen pel­ti­ka­ton ruos­tu­mis­ta. Sil­loin sink­ki­pin­ta ei mis­sään vai­hees­sa mene rik­ki ja kat­to säi­lyy hyväs­sä kun­nos­sa vuo­des­ta toiseen.

Pel­ti­kat­to­jen pin­noi­te ero­aa perus­kat­to­maa­lis­ta siten, että pin­noit­teen koos­tu­mus on pak­sum­paa ja elas­ti­sem­paa kuin maa­li. UV-sätei­lyn kes­to pin­noit­teel­la on huo­mat­ta­vas­ti parempi.

Pin­noit­teen voi myös asen­taa van­ho­jen muo­vi­pin­noi­tet­tu­jen pro­fii­li­pel­tien pääl­le, ja se sopii erit­täin hyvin van­ho­jen kone­sau­ma­kat­to­jen kunnostukseen.

Huol­to­vä­li maa­leil­la on yleen­sä 10–15 vuot­ta kun taas pin­noit­teel­la 15–20 vuot­ta. Pin­noi­tus­työ alkaa aina katon raken­teen kun­to­tar­kas­tuk­sel­la. Pin­noit­ta­mil­le katoil­le lupaam­me 5 vuo­den takuun.

Peltikaton pinnoituspaketti koostuu neljästä päävaiheesta:

Kat­to­ra­ken­teen kun­to­tar­kas­tus ja mah­dol­li­set korjaukset

Kor­kea­pai­ne­pe­su

Poh­ja­työt (ruos­teen hion­ta ja tiivistykset)

Pin­noit­teen ruiskutus/maalaus (Kak­si­kom­po­nent­ti­maa­li - Poradur)

Pinnoituksen edut

  • Antaa täy­del­li­sen vedeneristyksen
  • Likaa ja ilman­saas­tei­ta hyl­ki­vä pinta
  • Suo­jaa sammaloitumiselta
  • Suo­jaa pakkasrapautumiselta
  • Suo­jaa UV-säteilyltä
  • Antaa kau­niin pin­nan katolle
  • Lisää elin­kaar­ta huomattavasti
  • Nopea ja edullinen
  • Katon ulko­nä­kö ja omi­nai­suu­det vähin­tään uut­ta vastaavat
  • Yli puo­let ura­kas­ta kotitalousvähennyskelpoista

Maalaukset ympäristöystävällisesti 

Kak­si­kom­po­nent­ti­maa­lit voi­vat olla myös ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä! Pora­dur-maa­liem­me kui­va-aine­pi­toi­suus on kor­kea (peit­to­ky­ky on hyvä vähem­mäl­lä­kin maa­li­mää­räl­lä) ja kaik­ki raa­ka-aine­kom­po­nen­tit on valit­tu huo­mioi­den käyt­tä­jä- ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys. Kevyem­pi ympä­ris­tö­kuor­ma on myös seu­raus­ta pit­käs­tä huol­to­maa­laus­vä­lis­tä, joka on usein jopa tuplas­ti pidem­pi kuin vähem­män suo­jaa­vil­la maaleilla.

Pora­dur-teh­taal­la tuo­tan­to on suun­ni­tel­tu ja raken­net­tu uusim­pien tiuk­ko­jen stan­dar­dien mukai­ses­ti ja lean-peri­aat­tei­ta nou­dat­taen, jol­loin sekä ener­gian että jät­teen mää­rä on opti­moi­tu mah­dol­li­sim­man alhaiseksi.

Olisiko aika huoltaa talosi peltikatto?

Ota yhteyt­tä ja teh­dään kun­to­tar­kas­tus ja suun­ni­tel­laan katol­le­si par­hai­ten sovel­tu­va käsittely!