PELTIkaton pesu

Peltikaton pesu

Pel­ti­kat­tei­den pin­nas­sa ole­vat sink­ki- ja maa­li­ker­rok­set kulu­vat ajan mit­taan pois. Tämä joh­taa pel­lin ruos­tu­mi­seen ja katon elin­kaa­ren lyhe­ne­mi­seen. Ruos­tu­mi­nen aiheut­taa epä­siis­tin ulko­näön lisäk­si tii­vey­den pet­tä­mis­tä pel­ti­sau­moi­hin, tait­tei­siin ja lii­tos­koh­tiin. Ruos­tei­nen pel­ti­kat­to on otol­li­nen alus­ta vesi­vuo­doil­le. Myös pel­lin pin­taan kerään­ty­vä kas­vus­to ja lin­tu­jen jätök­set hei­ken­tä­vät pel­ti­ka­tet­ta. Ne tuli­si puh­dis­taa sään­nöl­li­ses­ti katon huol­to­toi­mien yhteydessä.

Suo­jaam­me tar­peen mukaan kiin­teis­tön muut raken­teet työn ajak­si. Ohjaam­me katol­ta tule­van pesu­ve­den sin­ne sopi­vil­le pai­koil­le. Pesu­ve­si ei pää­dy kuor­mit­ta­maan vie­mä­ri­ver­kos­toa tai piha-aluei­ta. Töi­den pää­tyt­tyä tar­kas­tam­me ja sii­voam­me pihat katol­ta tul­leis­ta ros­kis­ta ja toi­mi­tam­me ne jätteenkäsittelyyn.

Palvelupakettimme sisältää seuraavat toimenpiteet:

Pel­ti­kat­teen ja alus­kat­teen kun­non / riit­tä­vän tii­vey­den arvioin­ti ja mah­dol­li­set korjaustoimet

Läpi­vien­tien tii­vey­den tar­kas­tus ja mah­dol­li­set korjaustoimet

Katon kor­kea­pai­ne­pe­su

Pel­ti­ka­ton puh­dis­tus RustCleanilla/peltipesuaineella

Kiinnostuitko?

Jätä pel­ti- tai tii­li­kat­to­si pesu ammat­ti­lai­sen huo­lek­si, ja ota yhteyttä!